குறுகிய கால குரூப் (உச்ச வரம்பு 30%)

மாத சந்தா ரூபாய் மொத்த நபர்கள் & மாதங்கள் சீட்டுத்தொகை ரூபாய்
4000 25 1,00,000
8000 25 2,00,000
20000 25 5,00,000
50000 25 12,50,000
60000 25 15,00,000

நீண்ட கால குரூப் (உச்ச வரம்பு 40%)

மாத சந்தா ரூபாய் மொத்த நபர்கள் & மாதங்கள் சீட்டுத்தொகை ரூபாய்
5000 40 2,00,000
12500 40 5,00,000
15000 40 6,00,000
25000 40 10,00,000
62500 40 25,00,000
 • 1 இலட்சம் 25 மாதங்கள்
 • 2 இலட்சம் 25 மாதங்கள்
 • 5 இலட்சம் 25 மாதங்கள்
 • 10 இலட்சம் 25 மாதங்கள்
 • 12 இலட்சத்து 50 ஆயிரம்
  25 மாதங்கள்
 • 15 இலட்சம் 25 மாதங்கள்
 • 2 இலட்சம் 40 மாதங்கள்
 • 5 இலட்சம் 40 மாதங்கள்
 • 6 இலட்சம் 40 மாதங்கள்
 • 10 இலட்சம் 40 மாதங்கள்
 • 25 இலட்சம் 40 மாதங்கள்
back to top